Birlikte öğreniyoruz...

Unity Physics2D BoxCast metodu, Unity oyun motorunun 2D fizik motorunda kullanılan bir fonksiyondur. 2D fizik metodu olan BoxCast, belirli bir alanda kutu şeklinde bir ışın oluşturarak, bu ışın boyunca diğer nesnelerle etkileşime geçen fiziksel nesnelerin listesini döndürür.

BoxCast metodu, BoxCollider2D bileşenine sahip bir nesne için kullanımı uygundur. Bu nesne, belirli bir yönde ışınla bir kutu oluşturur ve belirtilen özelliklere sahip fiziksel nesnelerle çarpışmaları algılamak için kullanılır.

Physics2D.BoxCast metodunun özellikleri şunlardır:

 • origin : Kutunun başlangıç pozisyonu.
 • size : Kutunun boyutları.
 • angle : Kutunun açısı.
 • direction : Kutunun hareket ettiği yön.
 • distance : Kutunun gideceği maksimum mesafe.
 • layerMask : Kutunun algılayacağı katmanların maskelemesi.
 • minDepth : Kutunun algılayacağı minimum derinlik değeri.
 • maxDepth : Kutunun algılayacağı maksimum derinlik değeri.

Metot, BoxCastHit2D türünden bir çıktı döndürür ve kutunun çarptığı ilk nesnenin bilgilerini içerir.

Örneğin, aşağıdaki kod bloğu, (0, 0) konumunda başlayan ve (1, 0) yönde hareket eden bir kutunun, belirli özelliklere sahip nesnelerle etkileşimini algılar:

Vector2 origin = new Vector2(0, 0);
Vector2 size = new Vector2(1, 1);
float angle = 0;
Vector2 direction = new Vector2(1, 0);
float distance = 1f;
LayerMask layerMask = LayerMask.GetMask("MyLayer");
float minDepth = -Mathf.Infinity;
float maxDepth = Mathf.Infinity;

BoxCastHit2D hit = Physics2D.BoxCast(origin, size, angle, direction, distance, layerMask, minDepth, maxDepth);

if (hit.collider != null) {
  // Kutu, belirli bir özelliğe sahip bir nesneyle çarptı.
}

BoxCast metodunun bir diğer önemli özelliği de, çarpışmanın nesnenin hangi yüzeyiyle gerçekleştiğini bildirir. Bu sayede, örneğin bir karakterin yere temas edip etmediğini belirlemek gibi durumlarda oldukça faydalıdır.

Metodun imzası şu şekildedir:

public static int BoxCast(Vector2 origin, Vector2 size, float angle, Vector2 direction, ContactFilter2D contactFilter, RaycastHit2D[] results, float distance = Mathf.Infinity, bool includeInactive = false);

Parametreler şunlardır:

 • origin: Kutunun başlangıç noktası
 • size: Kutunun genişliği ve yüksekliği
 • angle: Kutunun açısı
 • direction: Kutunun hareket yönü
 • contactFilter: Kutu çarpışmasının ne tür nesnelerle olacağını belirleyen ContactFilter2D türünden bir filtre
 • results: Çarpışmanın sonuçlarının depolanacağı RaycastHit2D dizisi
 • distance: Kutunun hareket edeceği maksimum mesafe
 • includeInactive: İnaktif nesnelerin de çarpışmaya dahil edilip edilmeyeceğini belirleyen bir boolean değer

Bu parametrelerin hepsi önemlidir ve kutunun doğru bir şekilde hareket etmesi için doğru değerlerle ayarlanması gerekir. Özellikle size parametresi, kutunun boyutlarını belirleyerek çarpışma algılama hassasiyetini etkiler.

BoxCast metodu, kutunun hareket yönünde bir engelle çarpışıp çarpışmadığını ve eğer çarpışmışsa hangi yüzeyiyle çarpıştığını döndürür. Bu çarpışma sonucu, RaycastHit2D türünden bir diziye kaydedilir ve metodun dönüş değeri ise kaç tane çarpışma olduğunu gösterir.

BoxCast Metodu Örnek

Aşağıdaki örnekte Unity BoxCast metodu kullanarak bir platformer oyununda karakterin zıplama mesafesinin doğru bir şekilde ayarlanması yapılabilir.

public class PlayerMovement : MonoBehaviour
{
  [SerializeField] private float jumpHeight = 4f;
  [SerializeField] private float groundDistance = 0.2f;
  [SerializeField] private float moveSpeed = 6f;
  [SerializeField] private LayerMask groundMask;
  
  private Rigidbody2D rb;
  private bool isGrounded;
  
  private void Start()
  {
    rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
  }
  
  private void Update()
  {
    isGrounded = Physics2D.BoxCast(transform.position, new Vector2(0.8f, 0.2f), 0f, Vector2.down, groundDistance, groundMask);
    
    if (isGrounded && Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
    {
      rb.AddForce(Vector2.up * Mathf.Sqrt(jumpHeight * -2f * Physics2D.gravity.y), ForceMode2D.Impulse);
    }
    
    float moveHorizontal = Input.GetAxis("Horizontal");
    Vector2 movement = new Vector2(moveHorizontal * moveSpeed, rb.velocity.y);
    rb.velocity = movement;
  }
}

Bu örnekte, BoxCast kullanarak karakterin yere temas edip etmediği belirlenir. Eğer karakter yerde ise ve oyuncu “Space” tuşuna bastığında, karakterin zıplaması için yukarı doğru bir kuvvet uygulanır. BoxCast, karakterin yere temas ettiği yüzeyin doğru bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur ve karakterin zıplama mesafesi ayarlanırken hesaba katılabilir.

Başka bir örnek daha verelim. Diyelim ki bir araba yarışı oyunu yapıyorsunuz ve yolda belirli bir alanı takip eden, belirli bir hızda giden diğer araçlarınız var. Bu araçların birbirleriyle çarpışmasını önlemek için araçların belirli bir mesafede olması gerekiyor. Physics2D.BoxCast, bu durumda araçların çarpışma alanlarını belirlemek için kullanılabilir.

Örneğin, araçlarınızın boyutlarına göre bir kutu oluşturun ve araçların önündeki belirli bir mesafede bir BoxCast yapın. BoxCast sonucunda diğer araçların çarpışma alanlarını tespit edebilir ve onları takip eden aracın hızını, yönünü veya konumunu ayarlayabilirsiniz. Böylece araçlarınızın birbirlerine çarpmadan belirli bir mesafede kalmasını sağlayabilirsiniz.

Bu örnekte, BoxCast yöntemi araçların birbirleriyle etkileşimini kontrol etmek için kullanılmaktadır. Bu da BoxCast’in sadece çarpışmaları değil, aynı zamanda birçok farklı oyun öğesini kontrol etmek için kullanılabileceğini göstermektedir.

BoxCast Metodunun Avantajları

Physics2D.BoxCast metodunun avantajları olarak aşağıdaki maddeleri söyleyebiliriz:

 • Dikdörtgen şeklindeki bir bölgeyi kontrol etmesine izin verir, böylece sadece belirli bir alandaki nesneleri alabilirsiniz. Bu, performans açısından oldukça yararlı olabilir, çünkü tüm sahnedeki nesneleri kontrol etmek yerine yalnızca istediğiniz bölgedeki nesnelere odaklanabilirsiniz.
 • Physics2D.Raycast metoduna kıyasla daha gelişmiş bir çarpışma algılama yöntemidir. Çarpışma algılama işlemini dikdörtgen şekli kullanarak gerçekleştirdiği için, nesneler arasındaki çarpışmaları daha doğru bir şekilde belirleyebilir.

BoxCast Metodunun Dezavantajları

Physics2D.BoxCast metodunun avantajları olduğu gibi dezavantajları da bulunmaktadır:

 • Kutu şeklinin sınırlamaları nedeniyle, bazı durumlarda istenmeyen çarpışmaları tespit edebilir. Örneğin, kutu şekli belirli bir açıda döndürülmüşse, çarpışmalar doğru bir şekilde algılanmayabilir.
 • Yüksek performanslı oyunlarda, büyük miktarda kutu örtüşmesi olabilir ve bunu yönetmek sizin için zor olabilir. Bu durumda, performansı artırmak için çeşitli optimizasyon teknikleri kullanabilirsiniz.

Physics2D.BoxCast Kullanım Alanları

Unity’deki Physics2D.BoxCast metodunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Özellikle kule savunma, platformer, RPG ve 2D macera oyunları gibi 2D oyun türlerinde kullanımı oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir.

Bazı örnekler şunları içerir:

 • Oyuncu karakterinin etrafındaki nesneleri algılamak ve çarpışmaları kontrol etmek için kullanılabilir. Örneğin, oyuncunun zıplama alanındaki nesneleri tespit etmek için kullanılabilir.
 • Düşman nesnelerinin hareketlerini kontrol etmek için kullanılabilir. Örneğin, düşmanların belirli bir alanda durmalarını veya oyuncuya saldırmalarını sağlamak için kullanılabilir.
 • Kule savunma oyunlarında, düşmanların belirli bir bölgeden geçip geçmediğini kontrol etmek için kullanılabilir. Örneğin, kuleleri düşmanların geçeceği yollara yerleştirirken kullanılabilir.
 • RPG oyunlarında, etrafınızdaki nesneleri keşfetmek ve bulmacaları çözmek için kullanılabilir.

Yukarıda bahsettiklerim sadece birkaç örnek, tabi Physics2D.BoxCast metodunun kullanımı oldukça geniştir ve birçok farklı durumda kullanılabilir durumdadır.